شما در کدام درس به پاورپوینت نیاز دارید؟
(6.108%) 27
ادبیات و زبان فارسی
(8.371%) 37
دین و زندگی
(12.89%) 57
ریاضی
(7.013%) 31
فیزیک
(16.06%) 71
زیست شناسی
(1.809%) 8
زمین شناسی
(6.108%) 27
اجتماعی
(4.072%) 18
جغرافیا
(5.429%) 24
عربی
(21.71%) 96
انگلیسی
(3.846%) 17
آمار
(6.561%) 29
شیمی

تعداد شرکت کنندگان : 442